Kdo je asistent pedagoga

Není asistent jako asistent
·         Osobní asistence se od té pedagogické zásadně liší svým obsahem i organizací.Zatímco osobní asistence směřuje přímo k uživateli, k osobě se zdravotním postižením, která potřebuje pomoci, podpořit, asistent pedagoga je druhým pedagogickým pracovníkem ve třídě a spolu s učitelem a pod jeho vedením pracuje se začleněným žákem i s ostatními dětmi a pomáhá s organizací výuky tak, aby se jí mohli v co největší míře účastnit všichni žáci společně.
diferenciální počet
·         Tato zásada je v praxi často opomíjena, mnohdy tvoří asistent pedagoga spolu se začleněným žákem jakýsi vlastní svět, sedí odděleně od ostatních, pracují výhradně spolu, chybí kooperace s žáky i učitelem. Tehdy se nedá mluvit o úspěšném začlenění žáka ani o vhodném přístupu ze strany asistenta pedagoga nebo i celé školy.
založené knihy
Práce asistenta je zajímavá, náročná, moderní
·         S její pomocí se může v praxi realizovat sociální začleňování. Podstatou práce asistenta pedagoga je poskytovat pomoc a podporu těm, kteří jí potřebují k běžnému životu.
·         Výkon asistenta pedagoga ve škole je často měřítkem pro úspěšné začlenění dítěte s nějakým znevýhodněním.
·         Jde o způsob podpory, které se v současné době nabízí dětem a jejich rodinám při začleňování do běžného prostředí ve škole i při volnočasových aktivitách.
knihy místo hlavy
Pravidla řešení situací
·         Asistent musí vědět, že se každé řešení řídí určitými pravidly. Etickým základem řešení nezvyklých situací je, že zásahy učitele nikdy nesmí ubližovat žákovi.
·         Trest nemá být pomstou, ale jen cestou k nápravě chování žáka. Nesmí je pomlouvat, ponižovat, tělesně trestat, nesmí si pěstovat donašeče, musí držet slovo. 
·         Asistent pedagoga by měl dříve, než přijme konkrétní řešení, důkladně poznat co nejvíce okolností, vyslechnout žáky, ale nepodlehnout jejich tlaku, uvážit všechny informace bez vztahovačnosti a podezíravosti, bez strachu o vlastní prestiž.
·         Asistent musí mít schopnost komunikovat s rodinnými příslušníky žáků na jejich úrovni (přizpůsobit se jejich konverzaci), respektovat jejich sociální prostředí či partnerské soužití, zvládnout podřídit se autoritě a vzít si k srdci rady zkušenějších asistentů či pedagogů.